prof.dr Vesna Kesić

prof.dr Vesna Kesić, ginekolog-onkolog

Dr Vesna Kesić, ginekolog-onkolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Rođena 28. februara 1958. godine. Diplomirala 1982. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9.57. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila 1990. godine. Sub-specijalizaciju iz Onkologije završila 1997. godine. Magistarsku tezu odbranila je 1987. godine, a doktorirala 1990 godine. Od 2012 godine je redovni profesor na katedri Ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Od 1984. godine zaposlena je u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, gde je 20.5.2013 načelnik odeljenja Poliklinika za ginekologiju, a od 11.5.2015 i pomoćnik direktora.

Dr Kesić je bila na stručnim usavršavanjima u Londonu, Birminghamu, Milvokiju, Gejtsthedu, Oslu, Vašingtonu i St. Galenu. Objavila više od 190 naučnih i stručnih radova. Autor je 6 udžbenika za postdiplomske studije i tri monografije, kao i 23 poglavlja u internacionalnim i 43 u nacionalnim udžbenicima. Uvela je tri nove metode u kliničku praksu. Bila je glavni istraživač u tri međunarodna i jednom nacionalnom projektu, a učestvovala je u 6 nacionalnih projekata. Sada je rukovodilac projekta Ministarstva nauke Trudnoća i kancer. Član je tri evropske radne grupe koje se bave oblašću ginekološke onkologije. Održala je više od 160 predavanja po pozivu na internacionalnim, 150 putа je bila predavač na domaćim skupovima, a učestvovala je kao ekspert po pozivu u 10 stručnih konsultacija i koncenzus konferencija. U izdavačkom je odborima nekoliko časopisa, od kojih i najvažnijeg u oblasti ginekološke onkologije Gynecological Oncology.

Dr Kesić je jedan od vodećih specijalista u oblasti ginekološke onkologije u Srbiji. 2002 godine nominovana je za Savetnika Ministra zdravlja Srbije, a od 2008 do 2012 je bila predsednik Republičke stručne komisije za prevenciju i rano otkrivanje raka grlića materice. 2014. je postala člana Republičke stručne komisije za praćenje sprovođenja programa ranog otkrivanja malignih bolesti u Republici Srbiji, Minsitarstvo zdravlja Republike Srbije i do 2019. godine bila je predsednik pogrupe za karcinom grlića materice.

Od 2008 godine član je Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva. Za redovnog člana izabrana je 2013 godine. Član je Naučnog društva Srbije. Osnivač je i prvi predsednik Udruženja za ginekološku onkologiju Srbije. Sada je predsednik Udruženja za kolposkopiju i patologiju grlića materice Srbije.

Bila je predsednik Evropskog udruženja za ginekološki kancer (ESGO) u periodu od 2013 do 2015. godine u ovom udruženju je od 2005 bila član uprave, od 2009 i predsednik komiteta za edukaciju, 2011. izabrani predsednik. U Internacionalnom udruženju za ginekološki kancer bila je član uprave od 2006-2010. godine i zadužena za edukaciju u zemljama u razvoju. Od 2006 do 2010, kao član Predsedništva Internacionalnog udruženja za ginekološki kancer razvila je program radionica i pomogla organizaciju 28 tečajeva na Bliskom i Srednjem Istoku, Africi i Aziji, u kojima je učestvovalo preko 4000 ginekologa. Od 2005 godine vodila je sličnu aktivnost u Evropi, kao predsednik Komiteta za edukaciju, čiji je rezultat više od 60 radionica i sastanaka pod pokroviteljstvom Evropskog udruženja za ginekološku onkologiju (ESGO) u zemljama Istočne i Centralne Evrope.

Organizator je 7 internacionalnih tečajeva iz oblasti kolposkopije i ginekološke onkologije, 4. evropskog kongresa kolposkopije i patologije donjeg genitalnog sistema održanog u Beogradu septembra 2007  i 16. evropskog kongresa ginekološke onkologije održanog u Beogradu 2009 godine.

Dobitnik je nagrade Ginekološko akušerske sekcije SLD „Nikola Hadži Nikolić“. Srpsko lekarsko društvo dodelilo joj je godišnju nagradu za naučno-istraživački rad u 2013. Godini. Svetsko udruženje ginekologa i akušera (FIGO) dodelilo je 2012 godine dr Vesni Kesic priznanje za ženu ginekologa-akušera. Medicnski forum Jugoistočne Evrope je 2022. godine profesorki Kesić dodelio priznanje Izuzetan doktor Jugoistočne Evrope.

Stručni doprinos

Glavni predmet interesovanja i rada dr Kesić je oblast ginekološke onkologije, u kojoj je stekla zaslužena priznanja u zemlji i inostranstvu. Veliki broj puta držala je predavanja po pozivu iz oblasti ginekološke onkologije na značajnim međunarodnim skupovima. Naročit stručni doprinos Dr Kesić je dala u organizaciji službe za ranu dijagnostiku malignih oboljenja, pre svega uvođenjem novih dijagnostičkih i terapijskih metoda, po prvi put u Jugoslaviji: 1988 Cervikografije, 1991. Large Loop Diathermy Excision (ekscizije omčicom) i 2003. Fazne kontrastne mikroskopije.

Poslednjih godina Dr Kesić ulagala je stalne napore da ginekološka onkologija, kao posebna i velika oblast ginekologije, dobije značaj koji joj pripada, pa je veliki deo njene aktivnosti posvećen problemima organizacije službe, kao i protokolima lečenja i praćenja pacijentkinja obolelih od malignih bolesti genitalnih organa. Napori za što kvalitenijom edukacijom ginekologa koji se bave lečenjem raka, doveli su do priznavanja sub-specijalizacije iz ginekološke onkologije. Veliki doprinos dala je planiranju i uvođenju skrininga za rak grlića materice u Srbiji, vodeći rad na Nacionalnom programu i Vodičima dobre kliničke prakse.

Naročit značaj ima aktivnost dr Kesić na razvijanju Psiho-onkologije u ginekološkoj onkologiji formiranjem Savetovališta za psihološku podršku pacijentkinjama obolelim od kancera ginekoloških organa i dojke. Ovo savetovalište radi od novembra 2011. godine i pored individualne i grupne terapije, pruža i porodičnu rerapiju, provodi istraživanja i organizuje edukaciju kako pacijenata, tako imedicinskih radnika i opšte populacije o značaju

Posebno važni su i napori na razvijanju oblasti Kancer i humana reprodukcija. Sa osnovnim ciljen da se na sistematičan i organizovan način pruži optimalan tretman  mladim ženama kojima je u trudnoći dijagnostikovana maligna bolest i mladim ženama lečenim od kancer koje žele za očuvaju reprodukciju, dr Kesic je osnovala i prvi Konzilijum za kancer i humanu reprodukciju u Srbiji. Dr Kesić uvela je u našu praksu Onkofertilitet kao posebnu i veoma važnu oblast koja povezuje onkologiju i reproduktivnu medicinu. Sada se pitanja očuvanja fertiliteta kod mladih žena kojima je postavljena dijagnoza maligne bolesti rešavaju na najsavremeniji način kroz Nacionalni centar za Onkoferilitet formiran u Klinici za ginekologiju i akušerstvo u kojoj je profesorka Kesić provela ceo svoj radni vek.

 

Other Members