Picture 199

Prim dr Kosta Z. Zdravković, spec. interne medicine, subspecijalista onkologije, načelnik Dnevne bolnice za hemioterapiju ZC Vranje

 

Kosta Z. Zdravković, rodjen 13.10.1973.u Vranju.

-upisao medicinski fakultet u Nišu 1992/93.godine

-diplomirao 01.03.2000.godine ocenom 10

-stručni ispit položio 23.04.2001.godine

-radni odnos na neodređeno vreme u ZC Vranje od 03.05.2001.godine

-raspoređen u Dispanzer za onkologiju DZ Vranje od 01.11.2002.godine

-položio specijalistički ispit iz oblasti interne medicine 05.07.2007.godine ocenom  odličan

-raspoređen na mesto Načelnika Dnevne bolnice za hemioterapiju ZC Vranje od 24.12.2009.godine.Inicijator i glavni organizator  formiranja iste.

– Devetnaest  godina  u  radu sa onkološkim bolesnicima . Član konzilijuma za dojku, digestivni trakt, ginekologiju, pluća. Učestvuje u  donošenju odluka o njihovom lečenju. Aplikuje sve hemioterapijske agense predviđene pravilnikom za citostatike u okviru Opšte bolnice. Sprovodi antidoloroznu i supurativnu terapiju onkoloških bolesnika.

-položio uže specijalistički ispit iz oblasti onkologije jula meseca 2015.

-Dodeljen naziv Primarijus aprila 2019.godine

-član UMOSa, ESMOa, UITBSa.

-učestvovao na više stručnih sastanaka iz oblasti onkologije

-Učestvovao na više edukativnih seminara o terapiji bola.Učestvovao  u četri škole terapije bola.

-Imao tri akreditovana predavanja:

„Osnovni principi onkološkog tretmana-hemioterapija“ akreditacioni broj A-1-3638/11

„Hronični kancerski bol-problem za koji postoji rešenje“ akreditacioni broj A-1-3639/11

„Hronični kancerski bol-protokol lečenja  i novine“ akreditacioni broj A-1-235/19

Organizovao Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem“ Dnevna bolnica za hemioterapiju Vranje-deset godina lečenja malignih bolesti“  gde je bio jedan od predavača ,akreditacioni broj A-1-2810/19

I više publikovanih radova u zemlji i inostranstvu:

Spisak objavljenih radova po godinama objavljivanja:

„Centar za nefrologiju sa hemodijalizom Zdravstvenog centra Vranje u zaštiti zdravlja stanovništva pcinjskog okruga i kosovskog pomoravlja“ , Zoran Zdravkovic, Kosta Zdravković,domaći zbornik Prilozi Istoriji Zdravstvene Kulture Srbije,Prof Dr Spira Strahinjić, 2011, ( 415-418 str)

„Veličina strume kao parametar za predviđanje remisije kod pacijenata sa Grejvsovom bolešću lečenih medikamentnom tirosupresivnom terapijom“  Aleksandar Aleksić, Željka Aleksić, Saška Manić, Vladimir Mitov, Aleksandar Jolić, Kosta Zdravković, Timočki medicinski glasnik vol.39 ( 2014) broj 4 (184-192 str)

„Factors influencing time to seeking medical advice and treatment onset in breast cancer patients in Serbia“  L.Stamatović, S.D.Mamula Mašić, D. Vukotić, Z.Kovač, Z.Mihajlović, K.Zdravković, D.Petković, T.Bagi, N.Milić,  Anals of Oncology volume 25, Supplement 4,2014.

„Dobra kontrola bolesti kod bolesnika sa mCRC“ Anali kancerološke sekcije SLD 2014, (45 str)

„Infekcija,antibiotici i onkološki bolesnici“Kosta Zdravković, Momčilo D.Stošić, Jelena Zdravković,  monografija Upotreba antibiotika kod infekcija operativnih rana, Momčilo D Stošić, 2015, (131-139 str)

„Analni karcinom : prikaz mini serije bolesnika i pregled literature“  Momčilo Stošić, Igor Stojanović, Svetlana Mihajlović, Kosta Zdravković, Acta Facultatis Medicae Naissensis vl 33/2016/No4 ( 295-305 str)

„Prognostic significance of Estrogen receptor, Progesteron receptor, and Human Epidermal Growth Factor receptor 2 in patients with breast cancer“ Kosta Z. Zdravković, Jelena Zdravković, Momčilo Stošić, Igor Stojanović, Marina Rašić, Popović, Marina Zlatković, Med Pregl 2017.LXX (1-2) (5-11str.)

„Razvoj onkologije u Pčinjskom okrugu-sedam godina rada Dnevne bolnice za hemioterapiju Vranje“ Kosta Zdravković, Jelena Zdravković,  Anali kancerološke sekcije SLD 2017, ( 200-201 str)

„ Dobra kontrola metastatskog triple-negativnog karcinoma dojke-prikaz pacijentkinje“  Kosta Z.Zdravković, J. Zdravković, M.Stošić. M. Rašić, Popović,  Apollinem medicum et Aesculapium, Vol 15- Broj 4 ( 18-23 str)

„ Prostata-specifični antigen-biohemijski parametar na putu do pravog mesta u kliničkom radu“  Jelena Zdravković, Kosta Z.Zdravković, Apollinem medicum et Aesculapium, Vol 15- Broj 4 ( 18-23 str)

„ Sa LHRH agonistom do dečijeg plača“ Kosta Z.zdravković, Andjelka Stošić, Jelena Zdravković, Anali kancerološke sekcije SLD 2018

„Gastrojejuno-Colic Fistula: Case Report“Momčilo Stošić,Marko Gmijović, Igor Stojanović, Kosta Zdravković, AICS Volume 1 Issue 4, DOI: 10.31031/AICS.2019.01.0005.20

„Assessment markers of anemic syndrome of patients on hemodialysis“ D.Ristic Georgijev, J.Zdravkovic, K.Zdravkovic , Abstracts / Clinica Chimica Acta 493 (2019) S460-S492, doi:10.1016/j.cca.2019.03.985.

„The effect of the administration of recombinant human erythropoetin on anemia in patients on dialysis“ J.Zdravkovic, K.Zdravkovic, D.Ristic Georgijev Abstracts / Clinica Chimica Acta 493 ( 2019) S460-S492, doi:10.1016/j.cca.2019.03.986

„Prikaz bolesnika sa infektivnim endokarditisom –neurološke komplikacije“ M.Rašić Popović, D.Popović, Lj.Antić, K.Zdravković, J.Zdravković, D.Ristić Georgijev, D.Petrović, Suplement sažetaka XXII kongres udruženja kardiologa Srbije, Volumen 38 Broj 3, 2019 godina P70

„Sinkopa-prikaz bolesnika  sa stenozom glavnog stabla leve koronarne arterije“  M.Rašić Popović,I.Tasić, D.Popović, K.Zdravković, J.Zdravković, D.Ristić Georgijev, Lj.Antić, Suplement sažetaka XXII kongres udruženja kardiologa Srbije, Volumen 38 Broj 3, 2019 godina P36

„Uloga i značaj biohemijskih parametara u dijagnozi i prognozi COVID 19“ Jelena Zdravković, Danijela Ristić-Georgijev, Kosta Z.Zdravković, Apollinem medicum et Aesculapium, Vol 18- Broj 1 ( 9-13 str)

„Uloga i značaj određivanja tumor markera CA 15-3 u obolelih od karcinoma dojke “ Jelena Zdravković, Kosta Z.Zdravković, Apollinem medicum et Aesculapium, Vol 18- Broj 3 ( 20-25 str)

Prim.subspec.dr Kosta Zdravković

Other Members