Doc.-dr-Marko-Spasić-specijalista-opšte-hirurgije-KC-Kragujevac-300×300

Doc. dr Marko Spasić, specijalista opšte hirurgije KC Kragujevac

BIOGRAFIJA

 

Doc. dr Marko Spasić, specijalista opšte hirurgije KC Kragujevac

 

Rođen sam 08.08.1980. godine u Kragujevcu. Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu upisao sam 1999. godine. Diplomirao sam 2006. godine nakon 6 godina i 9 meseca studiranja, sa prosečnom ocenom 8.92. Zimski semestar  školske 2004./2005. godine završio sam na Fakultetu za medicinu i hirurgiju, Univerziteta u Udinama, Italija, u okviru studentske razmene. Nakon obavljenog pripravničkog staža položio sam stručni ispit za doktora medicine u februaru 2007. godine.

Tokom školske 2006/2007. godine bio sam zaposlen u srednjoj Medicinskoj školi u Kragujevcu na radnom mestu profesora stručnih predmeta patologija i farmakologija. Tokom 2007. godine radio sam u stranoj farmaceutskoj kompaniji na radnom mestu stručnog saradnika za medicinski marketing. U školskoj 2007./2008. godini bio sam angažovan na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu kao instruktor praktične nastave na Katedri za fiziologiju. Od školske 2008./2009., godine bio sam angažovan pri Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu kao saradnik volonter i aktivno učestvovao u izvođenju praktičnog dela nastave studentima medicine, kao i u organizaciji rada Katedre. Školske 2011./2012. sam izabran za saradnika u nastavi na predmetu Hirurgija. U februaru 2019. godine izabran sam u zvanje Docent za užu naučnu oblast hirurgija na Fakultetu mediinskih nauka u Kragujevcu.

Od februara 2008. godine zaposlen sam na Klinici za opštu i grudnu hirurgiju Kliničkog centra u Kragujevcu najpre kao klinički lekar, a od maja 2010. godine sam bio na specijalizaciji iz opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. U julu 2015. godine položio sam specijalistički ispit sa odličnim uspehom i stekao sam zvanje specijalista opšte hirurgije.

Doktorske akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu upisao sam 2006. godine, smer Klinička i eksperimentalna hirurgija. Usmeni doktorski ispit sam položio u oktobru 2009. godine sa ocenom 10. Doktorsku disertaciju «Analiza faktora povezanih sa nastankom komplikacija i/ili smrtnog ishoda kod pacijenata sa akutnim pankreatitisom», odbranio sam 17.02.2017. godine i stekao akademski naziv doktor medicinskih nauka.

Učesnik sam brojnih kontinuiranih edukacija iz oblasti hirurgije i onkologije. Objavio sam radove u naučnim časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja i ostvario više učešća na skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja, koautor sam poglavlja u knjizi međunarodnog značaja i u jednoj monografiji međunarodnog značaja:

Tokom 2011. godine bio sam član tima Kliničkog centra Kragujevac za implementaciju kliničkih puteva za laparoskopsku holecistektomiju i kolorektalni karcinom u okviru projekta Ministarstva zdravlja «Razvoj zdravstva Srbije». Učesnik sam projekta Ministarstva za nauku III41007 od 2011. godine. Učestvovao sam u dva junior projekta Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu – JP 13-11 i JP 12-11.

Bio sam član Organizacionog odbora 37. 38. i 39. Oktobarskih zdravstvenih dana u Kragujevcu, kao i sastanka Hirurške sekcije SLD koja je održan u Kragujevcu u septembru 2018. godine. Završio sam obuku V kategorije kroz istraživačke programe Medicinskog fakulteta u Kragujevcu i osposobljen sam za rad sa eksperimentalnim životinjama.

U 2014. godini sam bio mentor studentima Fakulteta medicinskih nauka koji obavljaju letnju stručnu praksu u KC Kragujevac. Bio sam ko-mentor studentskog rada koji je dobio nagradu za najbolju inostranu prezentaciju na studentskoj konferenciji u Segedinu, Mađarska 2016. godine.

U periodu od februara do marta 2015. godine sam bio na stručnom usavršavanju iz abdominalne hirurgije na Klinici za opštu, abdominalnu i dečiju hirurgiju, Univerzitetskog medicinskog centra „Georg August“ u Getingenu, SR Nemačka.

U periodu od oktobra do decembra 2017. godine bio sam na edukaciji iz oblasti hirurgije dojke na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu.

U novebru 2019. godine uspešno sam završio jednomesečnu edukaciju za hirurgiju dojke na Turskoj Senološkoj akademiji u Istanbulu, Turska.

 

Član sam Lekarske komore Srbije, Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva, Udruženja endoskopskih hirurga Srbije, Hilandarskog lekarskog društva, Evropskog udruženja za endoskopsku hirurgiju, Senološkog udruženja Srbije, Srpskog društva istraživača raka, Srpskog udruženja onkoloških hirurga, Evropskog udruženja medikalnih onkologa i Evropskog udruženja onkoloških hirurga.

Član sam stručnog veća Udruženja za edukaciju i podršku ženama u borbi protiv raka dojke „Volja“.

Posedujem sertifikat Evropskog resuscitacionog saveta za instruktora za kurseve BLS (osnovna životna potpora) i AED (automatski spoljašnji defibrilator).

Član sam izdavačkog saveta Medicinskog časopisa od 2016. godine. Član sam uredništva časopisa The General Srgeon od 2019. godine.

Govorim engleski i italijanski jezik.

Other Members