Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti[1] (u daljem tekstu: Zakon), udrženjе “ЖЕНСКИ ЦЕНТАР МИЛИЦА”, sa sedištem na adresi Topličin venac br. 29, Beograd, sa matičnim brojem: 28008031, PIB: 106502673 dana 07.03.2023. godine, donosi sledeći:

 

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ANGAŽOVANIH LICA I KANDIDATA ZA ANGAŽOVANJE

 

 1. UVODNE ODREDBE
 • Ovim Pravilnikom se reguliše koji podaci o ličnosti angažovanih lica i kandidata za angažovanje se prikupljaju i obrađuju, koja je svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost prethodno navedenih lica da Rukovalac može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano.
 • Rukovalac se obavezuje da će čuvati privatnost svih lica navedenih u članu 1.1. da će prikupljati samo podatke neophodne za ispunjavanje zakonskih i ugovorenih obaveza sve u skladu sa dobrim poslovnim običajima i ovim Pravilnikom.
 • Stupanjem u ugovorni odnos/drugu vrstu radnog angažovanja, lica iz člana 1.1. izjavljuju da su pročitala, razumela i prihvatila ovaj Pravilnik, kao i da su se saglasila sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka, kako je Pravilnikom propisano.
 • Poslodavac je udruženje “ЖЕНСКИ ЦЕНТАР МИЛИЦА”, sa sedištem na adresi Topličin venac br. 29, Beograd, sa matičnim brojem: 28008031, PIB: 106502673 , koje predstavlja rukovaoca u smislu Zakona.
 • Ovaj Pravilnik je sačinjen u skladu sa pravilima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sve što nije regulisano ovim Pravilnikom, primenjivaće se pravila Zakona, pri čemu u slučaju različitih rešenja, odredbe pomenutog Zakona imaju prednost.
 1. ZNAČENJE POJMOVA
 • Termini koji su korišćeni u ovom Pravilniku, imaju sledeća značenja:
 • RUKOVALAC – je udrženje građana iz člana 1.4. koje obrađuje podatke o ličnosti;
 • ANGAŽOVANO LICE– je lice u ugovornom odnosu kod Rukovaoca, kao i lice radno angažovano po drugom osnovu i u drugom obimu i vrsti angažovanja, što uključuje, a ne ograničava se na ugovor o delu, ugovor o autroskom delu, ugovor o poslovnoj saradnji i radnom angažovanju, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o dopunskom radu, ugovor o volontiranju;
 • KANDIDAT ZA ANGAŽOVANJE/KANDIDAT – je lice koje je zainteresovano za obavljanje određenih poslova/aktivnosti u udruženju i koje potencijalno može stupiti u određeni ugovorni odnos, odnosno određenu vrstu angažovanja sa Rukovaocem;
 • SPOLJNI SARADNICI – su poslovni partneri Rukovaoca sa kojima Rukovalac ima poslovnu saradnju, a sa kojima Angažovana lica stupaju u kontakt prilikom vršenja svojih obaveza i dužnosti;
 • LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU – je zajednički naziv za Angažovana lica i Kandidate za angažovanje;
 • ZAKON – Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Službeni glasnik RS broj 87 od 13. novembra 2018);
 • GDPR – Opšta uredba o zaštiti podataka Evropske Unije (2016/679);
 • PRISTANAK – je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje Lica čiji se podaci obrađuju, kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;
 • PODATAK O LIČNOSTI – je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
 • POSEBNE VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI – su podaci kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci, podaci o zdravstvenom stanju, seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica;
 • OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI – je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti Lica čiji se podaci obrađuju ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 • ZAJEDNIČKI RUKOVAOCI – su lica koja zajednički određuju svrhu i način obrade, kao i odgovornost svakog od njih za poštovanje obaveza propisanih Zakonom, a posebno obaveza u pogledu ostvarivanja prava Lica čiji se podaci obrađuju;
 • OBRAĐIVAČ – je fizičko ili pravno lice, angažovano od strane Rukovaoca da u njegovo ime i za njegov račun obrađuje podatke o ličnosti lica iz člana 1.1. Pravilnika;
 • TREĆE LICE – je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice iz člana 1.1. Pravilnika, Rukovalac ili Obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom Rukovaoca ili Obrađivača;
 • NADLEŽNI ORGANI – su organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, kao i pravno lice koje je za vršenje prethodno nabrojanih poslova ovlašćeno zakonom;
 • POVERENIK ili NADZORNI ORGAN – je nezavisan i samostalan organ vlasti ustanovljen na osnovu Zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona i obavljanje drugih poslova propisanih Zakonom.
 1. RUKOVALAC PODACIMA
 • Rukovalac podacima je udruženje “ЖЕНСКИ ЦЕНТАР МИЛИЦА”, sa sedištem na adresi Topličin venac br. 29, sa matičnim brojem: 28008031, PIB: 106502673 , sa kontakt podacima kao u članu 19.
 • Udruženje iz člana 3.1. u svojstvu Rukovaoca odgovara za podatke o ličnosti prikupljene od Angažovanih lica i Kandidata za angažovanje, na način i u obimu kako je ovim aktom i Zakonom predviđeno.
 • Rukovalac preduzima potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i kako bi bio u mogućnosti to da predoči licima čije podatke obrađuje u skladu sa ovim Pravilnikom, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode lica čiji se podaci obrađuju.
 • Podatak o tome ko od angažovanih kod Rukovaoca ima pristup podacima o ličnosti i ko je njihov administrator, sadržani su u Evidenciji radnji obrade ličnih podataka angažovanih lica i kandidata za angažovanje iz člana 13, koja predstavlja Prilog ovog Pravilnika.
 1. PODACI O LIČNOSTI KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU
 • U cilju ispunjavanja prava i obaveza ustanovljenih ugovorom Angažovanih lica i drugim opštim aktima Rukovaoca, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza odnosno drugih legitimnih razloga i razloga unapređenja, efikasnijeg i zakonitog rada Rukovaoca ili datog pristanka lica čije podatke obrađuje, a koji je dalje u tekstu detaljno objašnjen, Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Angažovanih lica i Kandidata za angažovanje.
 • Rukovalac prikuplja i obrađuje sledeće podatke Angažovanih lica:
 • ime i prezime;
 • Rukovalac prikuplja i obrađuje sledeće podatke Kandidata za angažovanje:
 • ime i prezime;
 • Posebne kategorije podataka o ličnosti
 • Rukovalac ne vrši obradu podataka koji se tiču rasnog ili etničkog porekla, političkog mišljenja, verskog ili filozofskog uverenja ili članstva u sindikatu, kao i obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstevnom stanju, podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.
 • ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA ANGAŽOVANIH LICA ZA VREME TRAJANJA UGOVORNOG ANGAŽOVANJA I PRISTUP ELEKTRONSKOJ KOMUNIKACIJI OD STRANE RUKOVAOCA
 • PRISTUP ELEKTRONSKOJ KOMUNIKACIJI OD STRANE RUKOVAOCA NAKON RASKIDA UGOVORNOG ODNOSA / DRUGE VRSTE RADNOG ANGAŽOVANJA
 1. SVRHA I OSNOV OBRADE
 • Podatke iz člana 4, Rukovalac obrađuje na osnovu:
 • potrebe za ostvarivanje ugovornog odnosa između Rukovaoca i Angažovanih lica, kako je ugovorom, opštim aktima i zakonom propisano, u smislu člana 12, stav 1, tačka 2. Zakona;
 • zakonske obaveze Rukovaoca u smislu člana 12, stav 1, tačka 3. Zakona;
 • pristanka datog od strane Lica čiji se podaci obrađuju, koje ima zasebnu formu, a čijim prihvatanjem se saglasnost ima smatrati datom, u smislu člana 12, stav 1, tačka 1. Zakona;
 • legitimnog interesa Rukovaoca u smislu člana 12, stav 1, tačka 6. Zakona;
 • po drugim Zakonom predviđenim uslovima prema kojima je Rukovalac obavezan da prikuplja, skladišti i obrađuje podatke Lica čiji se podaci obrađuju.
 • Obradu podataka iz člana 4. Rukovalac vrši u sledeće svrhe:
 • ispunjavanja ugovornih obaveza Rukovaoca i Angažovanih lica;
 • ispunjavanja zakonskih obaveza Rukovaoca;
 • utvrđivanja identiteta lica čije podatke obrađuje u skadu sa ovim Pravilnikom;
 • sastavljanja zakonski propisane dokumentacije i izvršenja zakonskih obaveza prema finansijskim i državnim institucijama;
 • definisanja prava i obaveza iz ugovornog odnosa, odnosno radnog angažovanja;
 • upravljanje radnim vremenom i odsustvima;
 • utvrđivanja adekvatnosti i kvalifikacija Kandidata za određene pozicije;
 • vođenja evidencije o naknadama, utvrđivanja uslova za obračun i isplatu naknada;
 • isplata naknada;
 • obavljanja svojih redovnih ciljeva udruženja;
 • usklađivanja poslovanja sa relevantnim propisima;
 • u druge svrhe za koje je dat pristanak Lica čiji se podaci obrađuju, osim ukoliko je pristanak povučen u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom;
 • ostvarivanja kontakta sa Angažovanim licima radi razmene informacija potrebnih za obavljanje obaveza i dužnosti i interne, privatne komunikacije;
 • ostvarivanja kontakta sa Kandidatima za angažovanje radi razmene informacija potrebnih za zasnivanje ugovornog odnosa;
 • zaštite zdravlja;
 • ispunjenosti opštih i posebnih uslova za zasnivanje ugovora o delu ili ugovora o drugoj vršti angažovanja;
 • obavljanja ciljeva udruženja i ispunjenje ugovorne obaveze;
 • zastita interesa Rukovaoca, omogućavanja kontinuiteta obavljanja ciljeva udruženja i evidencije poslovnih partnera, potrebe za dokazivanjem pred sudom i drugim nadležnim organom;
 • poboljšanja nivoa procesa rada udruženja;
 • u druge svrhe u skladu sa Zakonom.
 • Obrada u druge svrhe
 • Ako obrada u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni nije zasnovana na zakonu ili na pristanku Lica čiji se podaci obrađuju, Rukovalac, uz poštovanje adekvatnih bezbednosnih mera, vrši procenu da li je ta druga svrha obrade u skladu sa svrhom obrade za koju su podaci prikupljeni, pri čemu posebno uzima u obzir:
 • da li postoji veza između svrhe za koju su podaci prikupljeni i druge svrhe nameravane obrade;
 • okolnosti u kojima su podaci prikupljeni, uključujući i odnos između Rukovaoca i Lica čiji se podaci obrađuju;
 • prirodu podataka, a posebno da li se obrađuju posebne vrste podataka o ličnosti;
 • moguće posledice dalje obrade za Lica čiji se podaci obrađuju.
 • Rukovalac je dužan da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade, što se primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.
 • Za svaku posebnu kategoriju podataka iz člana 4. opredeljena je svrha i osnov obrade u evidenciji aktivnosti obrade iz člana 13.
 1. PRISTANAK
 • Pristanak dat od strane Lica čiji se podaci obrađuju može biti u zasebnoj formi, sa jasnim i istaknutim naslovom „Pristanak“, a sadržina istog je u okviru predmetnog člana opisana informisano, transparentno, razumljivo, dostupno, upotrebom jasnih i jednostavnih reči na način propisan Zakonom.
 • Rukovalac će voditi računa da pristanak koristi kao osnov obrade podataka, vodeći računa da ne naruši princip dobrovoljnosti i bezuslovnosti koji karakteriše institut pristanka propisan Zakonom.
 • Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.
 • Pristanak se smatra datim za sledeće obrade podataka:
 • Podatak o zapisu lika, odnosno fotografije Angažovanog lica;
 • U drugim slučajevima ukoliko je Rukovalac pribavio saglasnost Angažovanog u posebnoj formi.
 • Pristanak dat konkludentnom radnjom
 • Lice čiji se podaci obrađuju može dati svoje podatke Rukovaocu, ili ih obelodaniti drugim angažovanim ili trećim licima na način što će samoinicijativno u svojoj radnoj biografiji koju priloži Rukovaocu opisati sebe, svoje lične karakteristike, interesovanja ili opredeljenja, koji podaci se mogu smatrati ličnim podacima odnosno potpadati pod posebne kategorije podataka o ličnosti.
 • Ostavljanjem podataka na način opisan članom 6.5.1. Lica čiji se podaci obrađuju se konkludentnom radnjom saglašava sa obradom na način koji je karakterističan za tu vrstu objave i radnja samoinicijativne objave se ima smatrati datim pristankom na obradu u smislu Zakona.
 1. PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU PO OSNOVU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI
 • Pravo da budu informisani i pravo na pristup informacijama:
 • Rukovalac je obavezan da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči, na zahtev lica čiji se podaci obrađuju istom pruži sledeće informacije o:
 • identitetu i kontakt podacima Rukovaoca i zaposlenog kod Rukovaoca koji je nadležan za obradu;
 • svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;
 • postojanju legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane, ako je osnov obrade legitimni interes;
 • primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;
 • činjenici da Rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju;
 • roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje;
 • postojanju prava da se od Rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka;
 • postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva;
 • pravu da se podnese pritužba Povereniku;
 • tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju;
 • postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, ukoliko Rukovalac vrši takvu obradu.
 • Pravo na ispravku i dopunu
 • Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave ukoliko je moguće bez odlaganja. U zavisnosti od svrhe obrade, lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.
 • Ukoliko je moguće ispravku izvršiti korekcijom, brisanjem i unosom drugačijih podataka od strane lica čiji se podaci obrađuju, isto će ispravku iz člana 7.2.1. izvršiti samo.
 • Ukoliko lice čiji se podaci obrađuju nije u mogućnosti da ispravku i dopunu izvrši na način iz člana 7.2.2. obratiće se sa zahtevom Rukovaocu.
 • Pravo na brisanje
 • Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, Rukovalac je dužan da na zahtev lica čiji se podaci obrađuju bez nepotrebnog odlaganja lične podatke iz člana 4, izbriše u sledećim slučajevima:
 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • lice čiji se podaci obrađuju je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • lice čiji se podaci obrađuju je podnelo prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca;
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.
  • Stav 7.3.1. ovog člana se ne primenjuje u meri u kojoj je obrada neophodna zbog:
 • ostvarivanja slobode izražavanja i informisanja;
 • poštovanja zakonske obaveze Rukovaoca kojom se zahteva obrada ili izvršenja poslova u javnom interesu ili izvršenja službenih ovlašćenja Rukovaoca;
 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog zdravlja, u skladu sa Zakonom;
 • svrhe arhiviranja u javnom interesu, svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja, kao i statističke svrhe u skladu sa Zakonom;
 • podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.
 • Pravo na ograničavanje obrade

7.4.1. Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo da od Rukovaoca traže ograničavanje obrade podataka koji se na njih odnose, ukoliko je obrada nezakonita, ukoliko se ukazuje na netačnost podataka, ukoliko je podnet prigovor na obradu u skladu sa Zakonom,, ukoliko Rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti, a lice čiji se podaci obrađuju je zatražio u cilju podnošenja ostvarivanja i obrane pravnog zahteva ili ako je lice čiji se podaci obrađuju podnelo prigovor na obradu iz člana 7.5.  a u toku je procena da li interesi Rukovaoca pretežu nad interesima lica čiji se podaci obrađuju.

7.4.2. Pravilo o ostvarivanju prava na ograničenje obrade ne primenjuje se u odnosu na obrade koju vrše državni organi u posebne svrhe.

 • Pravo na prigovor
 • U zavisnosti od konkretnog slučaja i ukoliko smatra da je to opravdano, lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, a Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka Korisnika koji je podneo prigovor, pod uslovom iz tačke 7.5.3.
 • Rukovalac nije dužan da prekine obradu na način iz člana 7.5.1. ukoliko je predočio licu čiji se podaci obrađuju da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama tog lica čiji se podaci obrađuju ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnih zahteva.
 • Pravo na prigovor se može ostvariti samo u odnosu na obrade koje se zasnivaju na pristanku ili legitimnom interesu kao osnovu.
 • Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da ne budete predmet odluke koja je bazirana isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, što proizvodi pravne posledice ili utiče na lice čiji se podaci obrađuju u velikoj meri.
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Lice čiji se podaci obrađuju ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom Rukovaocu bez ometanja od strane Rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, ako su zajedno–kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:
 • obrada je zasnovana na pristanku, izvršenju ugovorne obaveze ili
 • obrada se vrši automatizovano.
 • Pravo lica čiji se podaci obrađuju iz člana 7.6.1 obuhvata i pravo da njihovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.
 • Odgovor Rukovaoca
 • Na zahteve za ostvarivanje prava Rukovalac mora odgovoriti u roku od 30 dana, s tim što taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Rukovalac je dužan da obavesti lice čiji se podaci obrađuju u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, a ako je lice čiji se podaci obrađuju podnelo zahtev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće.
 1. SKLADIŠTENJE PODATAKA O LIČNOSTI LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU
 • Podaci o Angažovanim licima i Kandidatima za angažovanje se skladište na internim računarima u prostorijama Rukovaoca i to putem delovodnika M, a obezbeđni su antivirusnom zaštitom, redovnim back-upovima i pristup podacima je ograničen određenim licima Rukovaoca.
 • Podaci o Angažovanim licima i Kandidatima za angažovanje skladište se i u materijalnoj formi i obezbeđeni su u zaključanim ormanima u prostorijama Rukovaoca, čiji pristup je ograničen određenim licima.
 • Određenim podacima ima pristup i knjigovodstvena agencija “Prodanović plus”, koja se prema podacima kojima ima pristup, ophodi u skladu sa svojom politikom bezbednosti.
 • Podaci u vezi e-mail naloga i korespodencije nastale putem elektronske prepiske se skladište na serverima kompanije Google Inc. koje vrše usluge hostinga mejlova, a sve u skladu sa politikama bezbednosti prethodno pomenute kompanije, a koju možete pročitati detaljnije na linku: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
 • Podaci o lokaciji za svaki pojedinačni podatak vode se u evidenciji aktivnosti obrade iz člana 13.
 • U slučaju promene lokacije za skladištenja iz člana 8.1,8.2, 8.3, 8.4 i 8.5, Rukovalac će izvršiti izmenu i dopunu Pravilnka i o tome obavestiti lica čiji se podaci obrađuju.
 1. PRISTUP PODACIMA OD STRANE PRIMALACA PODATAKA/OBRAĐIVAČA PODATAKA O LIČNOSTI
 • Pristup prikupljenim podacima o ličnosti lica čiji se podaci obrađuju imaju samo angažovana lica čije angažovanje podrazumeva rukovanje ličnim podacima radi izvršenja radnih obaveza propisanih Ugovorom o delu, odnosno drugoj vrsti ugovora o angažovanju, ali i izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca.
 • Rukovalac je ovlašćen da za potrebe ispunjavanja zakonskih i ugovornih obaveza, obavljanja platnih transakcija, održavanja servisa, unapređenja njegovog rada koristi usluge knjigovodstvenih agencija, programera, IT konsultanata i drugih spoljnih i internih saradnika, za čiji rad i rezultate odgovara u skladu sa Zakonom.
 • Obrađivači za svaki konkretan podatak, označeni su u evidenciji aktivnosti obrade iz člana 13.
 • Rukovalac garantuje da će Obrađivač primeniti potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere, tako da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i da se obezbedi adekvatna zaštita podataka o ličnosti lica čiji se podaci obrađuju.
 • U svrhu obezbeđivanja uslova iz člana 9.2. i 9.4. Rukovalac i Obrađivač mogu zaključiti ugovor o obradi podataka, koji će biti sastavni ili prateći deo osnovnog ugovora i koji ugovor će između ostalog imati sve potrebne elemente predviđene Zakonom.
 • Obrađivači koje angažuje Rukovalac, aktivnosti obrade i podaci koji se obrađuju detaljno su navedeni u Evidenciji radnji obrade ličnih podataka Angažovanih lica i Kandidata za angažovanje.
 • U cilju obavljanja delatnosti, Rukovalac angažuje sledeće obrađivače:
 • Google Inc;
 • Prodanović plus
  • Rukovalac sa Obrađivačima iz člana 9.7. zaključuje ugovore o obradi podataka o ličnosti u skladu sa zakonom, kao i standardne klauzule donete od Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS“ br. 5/20 od 22.01.2020), zavisno od volje ugovornih strana i konkretne obrade koja se reguliše.
  • U svrhe ispunjavanja ciljeva udruženja i ispunjavanja ugovornih obaveza, odnosno ostvarivanja poslovne komunikacije putem telefonskog razgovora ili elektronske prepiske, primaoci podataka o ličnosti Angažovanih lica mogu biti i Spoljni saradnici koji imaju mogućnost uvida u sledeće podatke Angažovanih:
 • poslovna e-mail adresa;
 • poslovni broj telefona;
 • ime i prezime.
 1. BEZBEDNOST PODATAKA
 • Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti Rukovalac uzima u obzir i prati nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade podataka  i na osnovu tih parametara procenjuje verovatnoću nastupanja rizika, odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode fizičkih lica.
 • U odnosu na okolnosti iz člana 10.1. Rukovalac sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se dostigao potreban nivo zaštite u odnosu na rizik.
 • Opis organizacione i tehničke bezbednosti za svaki pojedinačni podatak iz člana 4, sadržan je u evidenciji aktivnosti obrade iz člana 13.
 • Rukovalac će samostalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbediti da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe.
 • Podaci o Angažovanim licima i Kandidatima za angažovanje skladišteni na način koji je opisan u članu 8.1. su obezbeđeni antivirusnom zaštitom, redovnim back-upovima i pristup podacima ograničen je isključivo licima koja su angažovana kod Rukovaoca.
 • Podatke o Angažovanim licima i Kandidatima za angažovanje skladišteni na način koji je opisan u članu 8.2. su obezbeđeni u zaključanim ormanima u prostorijama Rukovaoca, čiji pristup je ograničen određenim licima.
 • Podatke o Angažovanim licima ima i knjigovodstvena agencija Prodanović plus, koja podacima pristupa u skladu sa svojom politikom bezbednosti.
 1. POSTUPAK U SLUČAJU UGROŽENOSTI ZAŠTITE PODATAKA
 • Ukoliko dođe do ugroženosti podataka iz člana 4, bezbednosti iz člana 10, Rukovalac će preduzeti sve neophodne mere obaveštavanja i zaštite predviđene Zakonom, uključujući obaveštavanje nadležnog Nadzornog organa, kao i lica čiji se podaci obrađuju ukoliko su ispunjeni uslovi iz Pravilnika i Zakona.
 • U slučaju povrede podataka Rukovalac je dužan da o povredi prava na zaštitu podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava lica čiji se podaci obrađuju, obavesti Nadzorni organ bez nepotrebnog odlaganja ili najkasnije u roku od 72 časa od saznanja za povredu. U slučaju nepostupanja u predmetnom roku, Rukovalac će obrazložiti razloge za kašnjenje.
 • Obaveštenje Rukovaoca Nadzornom organu iz člana 11.2. mora da sadrži najmanje sledeće informacije:
 • opis prirode povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj lica čiji se podaci obrađuju na koje se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena;
 • ime i kontakt podatke lica od koga se mogu dobiti podaci o povredi;
 • opis mogućih posledica povrede;
 • opis mera koje je Rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.
  • U slučaju povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavesti lica čiji se podaci obrađuju.
  • Obaveštenje licu čiji se podaci obrađuju iz člana 11.4. mora na jasan i razumljiv način da opiše prirodu podataka i navede informacije iz člana 11.3.
  • Rukovalac nije dužan da obavesti lice čiji se podaci obrađuju u situaciji iz člana 11.4. ukoliko:
 • preduzeo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena;
 • je naknadno preduzeo mere kojima je obezbedio da povreda podataka o ličnosti sa visokim rizikom za prava i slobode lica na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za to lice;
 • bi obaveštavanje lica čiji se podaci obrađuju predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, u kom slučaju Rukovalac je dužan da putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbedi pružanje obaveštenja takvom licu.
  • U slučaju da angažovani na bilo koji način dođe do saznanja o povredi prava na zaštitu podataka o ličnosti, dužan da o povredi podataka o ličnosti, koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica, obavesti neposrednog nadređenog kao i Lice za zaštitu podataka preko kontakta sadržanih u članu 18.1. bez nepotrebnog odlaganja, ili najkasnije u roku od 24 časa od saznanja za povredu.
 1. VREME ČUVANJA PODATAKA I NJIHOVO BRISANJE
 • Podaci iz člana 4. čuvaju su u skladu sa informacijama koje su dostupne u evidenciji obrade podataka o ličnosti iz člana 13. kao posebnom dokumentu koji vodi i ažurira Rukovalac.
 • Podaci iz člana 4. čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu za koju se obrađuju, odnosno koliko to zakonska obaveza Rukovaoca nalaže.
 • Po isteku zakonske obaveze čuvanja podataka, odnosno postizanja svrhe obrade, podaci se više ne prikupljaju i brišu se.
 1. EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI
 • Rukovalac vodi evidenciju radnji obrade podataka o ličnosti Angažovanih lica i Kandidata za angažovanje iz člana 4. ovog Pravilnika.
 • Evidencija se pored naziva i poslovnih podataka Rukovaoca, sastoji iz sledećih informacija: kategorija lica čiji se podaci obrađuju, kategorija podataka o ličnosti, svrha obrade, trećim licima kojima su podaci otkriveni, dužini čuvanja podataka, opis mera zaštite, formi u kojoj se podaci čuvaju.
 • Evidencija iz člana 13.1. vodi se u pismenom i elektronskom obliku i čuva se trajno, u skladu sa Zakonom. Dokument iz člana 13.1. lica čiji se podaci obrađuju takođe dobijaju na uvid zajedno sa ostalim opštim aktima Rukovaoca, a u izmenjene verzije istog mogu izvršiti uvid u svakom trenutku na oglasnoj tabli ili ukoliko ih Rukovalac prosledi putem elektronske pošte.
 1. PRENOS PODATAKA U DRUGE DRŽAVE I TREĆA LICA KOJA IMAJU PRISTUP PODATKU VAN TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE
 • Rukovalac ne prenosi podatke o ličnosti koje prikuplja od Angažovanih i Kandidata za angažovanje u druge države. Podatke koje prikuplja od Angažovanih i Kandidata skladišti isključivo na teritoriji Republike Srbije.
 1. ZAJEDNIČKI RUKOVAOCI
 • Ukoliko Rukovalac zajedno obrađuje podatke o ličnosti sa drugim Rukovaocem o tome će zaključiti sporazum o zajedničkoj obradi u okviru kog će detaljno regulisati sve relevantne činjenice vezane za obradu uključujući i kategorije podataka o ličnosti.
 • Rukovalac trenutno samostalno obrađuje podatke o ličnosti Lica čiji se podaci obrađuju.

 

 1. PROCENA UTICAJA
 • Rukovalac vrši procenu uticaja kada su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Odlukom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije od dana 19.06.2019. godine, broj Odluke 021-00-14/2019-04.
 1. POVERENIK / NADZORNI ORGAN
 • Nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.
 • Rukovalac sarađuje sa Poverenikom u vršenju njegovih ovlašćenja, u skladu sa obavezama propisanim Zakonom.
 1. LICE ZA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
 • Rukovalac je imenovao lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti sa sledećim podacima:
 • ime i prezime: advokat Dragan Milić
 • adresa: Uroša Martinovića 8/41, Beograd
 • email:office@milic.rs
 • kontakt telefon: +381 11 438 6461
 1. KONTAKT PODACI RUKOVAOCA
 • U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi Pravilnika, ostvarivanja prava iz člana 7, kao i drugih zakonom predviđenih pitanja, lica čiji se podaci obrađuju mogu se obratiti Rukovaocu na sledeće kontakt podatke:
 • Poslovno ime Rukovaoca: udrženjе “ЖЕНСКИ ЦЕНТАР МИЛИЦА” ;
 • Adresa: Topličin venac br. 29, , Beograd;
 1. ZAVRŠNE ODREDBE
 • Potpisivanjem ugovora o delu, drugog ugovora po osnovu kog se lice angažuje kod Rukovaocem, kao i slanjem biografije i druge dokumentacije potrebne za uspostavljanje angažovanja kod Rukovaoca, Lice čiji se odaci obrađuju potvrđuje da prihvata Pravilnik, da je isti pročitao i razumeo, kao i da je saglasan sa osnovima i svrhama obrade podataka, kako je ovim dokumentom propisano.
 • Sve promene Pravilnika biće javno dostupne na oglasnoj tabli Rukovaoca, o čemu će Lica čiji se podaci obrađuju biti obaveštena putem sredstava komunikacija, na način da će im biti omogućeno da pročitaju novi dokument.
 1. PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE I SUDSKA NADLEŽNOST
 • Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti Lica čiji se podaci obrađuju, a u vezi obrade od strane Rukovaoca je pravo Republike Srbije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, kao i GDPR gde je primenljivo.
 • Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa važećim zakonodavstvom te države.

 

U Beogradu,                                                                          za Rukovaoca:

07.03.2023. godine                                                            Vesna Bondžić

 

[1] (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018)